Ochrana osobních údajů

V souvislosti s využíváním našich služeb, návštěvou naší webové stránky www.velvesacz (dále jako "webová stránka" nebo "e-shop") případně koupí zboží prostřednictvím webové stránky dochází z naší strany (dále v textu jako "provozovatel") ke zpracovávání některých Vašich osobních údajů.

V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOU") je naším cílem informovat Vás ve smyslu Nařízení o takovém zpracovávání Vašich osobních údajů. Předmětem úpravy těchto podmínek ochrany osobních údajů (dále jako "podmínky") je obeznámení Vás jako dotčené osoby především o tom:

 • na jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje,
 • komu je můžeme poskytnout,
 • jaké jsou Vaše práva
 • kde a jak nás můžete kontaktovat v případě, že máte dotaz týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto podmínky se vztahují na následující kategorie dotčených osob:

 • zaregistrovaní uživatelé (A),
 • zákazníci e-shopu (B).

E-shop není určen pro osoby mladší 16 let. Zaregistrováním se na webové stránce nebo pořízením v e-shopu daná osoba potvrzuje, že není mladší než 16 let.

Provozovatel zpracovává výhradně osobní údaje, které mu poskytnete. V případě pokud provozovateli poskytnete osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností o tom dotyčnou osobu informovat a zajistit si její prokazatelný souhlas s těmito podmínkami.

Podmínkou nakupování v e-shopu není registrace za uživatele webové stránky.

Vaše osobní údaje jsou u provozovatele v bezpečí. Za účelem jejich zabezpečení a zamezení jakéhokoli neoprávněného přístupu, resp. proti zneužití Vašich osobních údajů, provozovatel provedl několik opatření, především přijal vhodná opatření jak technického, tak organizačního rázu. Tyto nejen pravidelně kontroluje, ale je i průběžně zdokonaluje. Celá komunikace mezi Vaším zařízením a webovým serverem užívaným provozovatelem je šifrována. Přihlašovací údaje jsou zahešovány a všechny Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

1. Informace o Provozovateli

1. Provozovatelem je Lipt, s.r.o. se sídlem Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, IČO 45 571 686 Provozovatel je obchodní společností založenou podle slovenského práva vykonávající podnikatelskou činnost, kterou je provozování eshopu www.velvesa.cz.

2. V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se zpracováním svých osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, případně emailem na: info@velvesa.cz nebo telefonicky na telefonním čísle: 720 540 422

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?
(více viz článek 3)

1. Jako provozovatel zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení konkrétního účelu zpracování. Při každé kategorii dotyčné osoby to mohou být jiné osobní údaje (a ne všechny v tomto dokumentu zmiňované). Je pro nás podstatné Vás upozornit, že některé osobní údaje je třeba poskytnout povinně, např. Vaše emailová adresa (políčka jsou označeny hvězdičkou). Současně Vám však umožňujeme, abyste nám poskytli i další osobní údaje, např. další adresu, pokud je adresa dodání jiná než fakturační adresa (políčka nejsou označeny hvězdičkou), jejichž poskytnutí nám výrazně usnadní provozování našeho webu, e-shopu a celkové provádění naší podnikatelské činnosti při plnění našich povinností vůči Vám, resp. jiným subjektům. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy na předem vymezený a legitimní účel, přičemž bez jejich zpracování by tento účel nebylo možné dosáhnout. Z uvedeného vyplývá, že pokud byste nám požadované osobní údaje neumožnily zpracovávat, nemohli bychom např.:

 • usnadnit Vám používání webové stránky
 • poskytovat Vám služby, o které máte zájem,
 • dodať Vám tovar, o ktorý máte záujem si kúpiť,
 • vyriešiť prípadné reklamácie,
 • informovat Vás o nových produktech, aktuálních slevách apod.

2. Jako provozovatel zpracováváme běžné osobní údaje, především:

 • identifikační údaje - např. titul, jméno, příjmení, IČO, DIČ, DIČ
 • kontaktní údaje - např. adresa bydliště, telefonní číslo, email,
 • údaje nezbytné za účelem dodání zboží (kromě identifikačních a kontaktních údajů) - IBAN, SWIFT kód.

3. Jako provozovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

4. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě následujících právních základů:

 • pokud jste vyjádřili souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel (dále jako "Souhlas"),
 • pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti (dále jako "Smlouva"),
 • zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána (dále jako "Zákon"),
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, ledaže nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (dále jako "Oprávněný zájem").

3. Specifikace rozsahu a účelu zpracovávání osobních údajů podle typu dotyčné osoby

A. Zaregistrovaní uživatelé

1. S ohledem na skutečnost, že máte zájem zaregistrovat se na naší webové stránce (bez ohledu na skutečnost, zda následně budete nebo nebudete prostřednictvím ní nakupovat zboží nabízené provozovatelem), vztahují se tyto podmínky v přiměřeném rozsahu i na Vás. Naším cílem je informovat Vás, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje během trvání smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a v souvislosti s ním. V případě, že si objednáte zboží, které provozovatel nabízí prostřednictvím své webové stránky, vztahuje se na Vás v celém rozsahu i část B těchto podmínek.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, které získáme přímo od Vás je následující:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení pokud nejste podnikatel, resp. obchodní jméno, IČO, DIČ, DIČ pokud jste podnikatelem, uživatelské jméno a heslo,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště pokud nejste podnikatel, resp. sídlo / místo podnikání pokud jste podnikatel, fakturační adresa, adresa pro doručení (pokud je odlišná od již zmíněné), emailová adresa, telefonní číslo,
 • údaje o komunikaci zaregistrovaného uživatele a provozovatele - emailová / písemná komunikace s jejím obsahem, informace o skutečnosti, že se uskutečnil telefonický hovor,
 • Vaše nastavení Vašeho uživatelského konta, kterými se rozumí Vámi vložené (osobní) údaje, nastavení newsletterů, historie nakupování, v případě pokud se zaregistrujete přes své konto na sociální síti Facebook, poskytne nám Facebook Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, id-facebooku,
 • údaje související s používáním webové stránky - více viz PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT - COOKIES

3. Ako provozovatel budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na následující účely a na těchto právních základech:

 • evidence registrovaných uživatelů, vedení záznamů o všech registrovaných uživatelích a provedených aktivitách. Právní základ – Smlouva
 • evidence udělených souhlasů na zpracování osobních údajů. Právní základ - Zákon,
 • obchodní komunikace - zahrnuje osobní údaje obsažené v elektronické i písemné komunikaci s provozovatelem. Právní základ - Oprávněný zájem,
 • marketingová komunikace - zasílání newsletterů. Právní základ - Oprávněný zájem a Souhlas,
 • zajištění dodržování povinností vyplývajících z právní úpravy, např. poskytnutí součinnosti soudnímu exekutorovi, ochrana pro praním špinavých peněz, vyhovění soudnímu příkazu apod. Právní základ – Zákon.

4. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu části A. je Smlouva, Oprávněný zájem, Souhlas a Zákon.

5. Identifik ace příjemců. Jako provozovatel můžeme za určitých okolností poskytnout Vaše osobní údaje dalším subjektům za následujících okolností:

 • pravdepodobně budeme Vaše osobní údaje sdílet s třetími osobami, které nám poskytují služby (poskytovatel IT služeb, zasílání newsletterů). Stejně budou Vaše osobní údaje v zákonném rozsahu poskytované jiným subjektům, při kterých nám tato povinnost vyplývá z platné právní úpravy. V takových případech mohou tyto třetí osoby používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi prokazatelnými pokyny a platnou právní úpravou.

6. Jako provozovatel neprovádíme přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí.

7. Doba uchovávání je závislá na dosažení účelu zpracování Vašich osobních údajů, následně budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Délka doby uchovávání vyplývá:

 • Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a zlikvidujeme ich do 6 mesiacov po zrušení Vašej registrácie na našej webovej stránke. Vaša registrácia na webovej stránke bude zrušená bez zbytočného odkladu na základe Vašej požiadavky adresovanej prevádzkovateľovi,
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve většině případů během trvání Vašeho smluvního vztahu s provozovatelem a zlikvidujeme je do 6 měsíců po zrušení Vaší registrace na naší webové stránce. Vaše registrace na webové stránce bude zrušena bez zbytečného odkladu na základě Vašeho požadavku adresovaného provozovateli,
 • z příslušných právních předpisů, pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají na právním základě - Zákon,
 • ze souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli pokud se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě tohoto právního základu (v případě zasílání newsletterů jsou to tři roky). Uvedenou dobu lze zkrátit odvoláním Vašeho souhlasu (viz dále článek 4). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu budou tyto zlikvidovány do 6 měsíců od uplynutí odsouhlasené doby, resp. po dni, v který jste Váš souhlas odvolali,
 • ojediněle, např. z důvodů vedení soudního řízení je možné zpracovávat Vaše osobní údaje i déle po dobu vedení tohoto soudního sporu,
 • v případě, že se osobní údaje zpracovávají za účelem oprávněného zájmu, budou se zpracovávat po dobu, po kterou bude přetrvávat náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů (např. do 2 let po roce, ve kterém se ukončila související obchodní komunikace).

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

B. Zákazníci e-shopu

1. S ohledem na skutečnost, že máte (bez ohledu na skutečnost, zda jste našim registrovaným uživatelem nebo ne), zájem nabýt zboží, který provozovatel nabízí prostřednictvím své webové stránky, vztahují se tyto podmínky v přiměřeném rozsahu i na Vás. Naším cílem je informovat Vás, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje během trvání smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a v souvislosti s ním.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, které získáme přímo od Vás je následující:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení pokud nejste podnikatel, resp. obchodní jméno, IČO, DIČ, DIČ pokud jste podnikatelem,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště pokud nejste podnikatel, resp. sídlo / místo podnikání pokud jste podnikatel, fakturační adresa, adresa pro doručení (pokud je odlišná od již zmíněné), emailová adresa, telefonní číslo, pokud jste podnikatel - identifikace osoby, prostřednictvím které jste si zboží objednali,
 • údaje o Vašich objednávkách - jejich historii, zejména o zboží, které jste si u nás objednali, způsobu doručení, včetně způsobu platby, čísla platebního účtu (např. IBAN a SWIFT kód), údaje o případných reklamacích, poskytnuté / využité slevě,
 • údaje o komunikaci zákazníka a provozovatele - emailová / písemná komunikace s jejím obsahem,
 • údaje související s provozem kamerových záznamů: videozáznamy Vašich podobizen (v případě osobní návštěvy našich prostorů),
 • údaje související s používáním webové stránky: více viz PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT - COOKIES.

V prípade platby cez tzv. platobnú bránu, internetbanking, prevádzkovateľ nezískava žiadne informácie, ktoré by sa týkali nakladania s Vašimi peňažnými prostriedkami. Vaše platobné inštrukcie sú realizované priamo na webových stránkach Vašej banky alebo prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám ako prevádzkovateľovi poskytne informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno a identifikátor platby (aby sme vedeli platbu identifikovať, resp. v prípade potreby vrátiť). Akékoľvek iné údaje, ako napr. Vaše prihlasovacie údaje, heslo k Vášmu účtu, číslo Vášho účtu a zostatok na Vašom bankovom účte, sú nám ako prevádzkovateľovi neprístupné. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti prevádzkovateľ uchováva, súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje Vaša banka a jedine tá vie spárovať Vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

3. Jako provozovatel budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na následující účely a na těchto právních základech:

 • evidence zákazníků, pokud zrealizujete koupi zboží prostřednictvím webové stránky provozovatele: vedení záznamů o všech zákaznících, údaje o objednaném zboží, údaje o odeslání / doručování / převzetí zboží, poskytování vyžádané zákaznické péče. Právní základ – Smlouva
 • účetnictví a daně: vedení záznamů v souvislosti s realizací smluvního vztahu se zákazníkem za účelem plnění povinností vyplývajících z platné právní úpravy v souvislosti s finančními plněními. Právní základ - Smlouva a Zákon,
 • obchodní komunikace - zahrnuje osobní údaje obsažené v elektronické i písemné komunikaci s provozovatelem. Právní základ - Oprávněný zájem, marketingová komunikace - zasílání newsletterů. Právní základ - Oprávněný zájem,
 • zajištění dodržování povinností vyplývajících z právní úpravy, např. poskytnutí součinnosti soudnímu exekutorovi, ochrana pro praním špinavých peněz, vyhovění soudnímu příkazu apod. Právní základ - Zákon,
 • kamerové záznamy: snímání vymezených prostor provozovatele za účelem ochrany zdraví, života, majetku a bezpečnosti zaměstnanců, provozovatele i třetích osob. Právní základ - Oprávněný zájem,

4. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu části B. je Smlouva, Zákon a Oprávněný zájem.

5. Identifikace příjemců. Jako provozovatel můžeme za určitých okolností poskytnout Vaše osobní údaje dalším subjektům za následujících okolností:

 • pravděpodobně budeme Vaše osobní údaje sdílet s třetími osobami, které nám poskytují služby (poskytovatel licenčního systému TISS - kurýrní / doručovatelské služby, podle toho, kterou jste si při realizaci Vaší objednávky zvolili: poskytovatel IT služeb, hosting, SMS brány, zasílání newsletterů) . Stejně tak budou Vaše osobní údaje v zákonném rozsahu poskytované jiným subjektům, při kterých nám tato povinnost vyplývá z platné právní úpravy. V takových případech mohou tyto třetí osoby používat Vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi prokazatelnými pokyny a platnou právní úpravou.

6. Ako provozovatel neprovádíme přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí.

7. Doba uchovávání je závislá na dosažení účelu zpracování Vašich osobních údajů, následně budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Délka doby uchovávání vyplývá:

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve většině případů během trvání Vašeho smluvního vztahu s provozovatelem a zlikvidujeme je do 5 let následujících po roce, v němž zaniklo právo uplatňovat si nároky vyplývající ze smluvního vztahu - kupní smlouvy, na jejímž základě jste získali zboží prostřednictvím naší webové stránky,
 • z příslušných právních předpisů, pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají na právním základě - Zákon,
 • ojediněle, např. z důvodů vedení soudního řízení je možné zpracovávat Vaše osobní údaje i déle po dobu vedení tohoto soudního sporu,
 • v případě, že se osobní údaje zpracovávají za účelem oprávněného zájmu, budou se zpracovávat po dobu, po kterou bude přetrvávat náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů (např. Do 2 let po roce, ve kterém se ukončila související obchodní komunikace. V případě kamerových záznamů dochází k výmazu po uplynutí 15 dnů).

8. Vaše osobní údaje nebudou použity při automatizovaném rozhodování.

4. Jaké jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

2. Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na doplnění neúplných osobních údajů. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo neúplné údaje, neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese Lipt, s.r.o. so sídlom Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, případně emailem na: info@velvesacz nebo telefonicky na telefonním čísle: 720 540 422

3. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Vás souhlas lze odvolat způsobem, jakým jste nám ho udělili.

4. Máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, avšak pouze v rozsahu, v němž to Nařízení umožňuje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu a / nebo vytváření zákaznického profilu, můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody

5. Jak dotčená osoba máte právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě naplnění podmínek definovaných Nařízením nás můžete požádat o výpis svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

6. Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování, o přenos svých osobních údajů a také máte právo dosáhnout vymazání svých osobních údajů.

7. Máte právo na to, abychom Vám jako provozovatel bez zbytečného odkladu oznámili porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro Vaše práva.