Jak začít podnikat jako masér? 1. díl

9.1.2017Život maséraČtení na 5 minut
Jak začít podnikat jako masér? 1. díl

„Mám kvalifikaci pro práci maséra a chci podnikat. Ale jak začít?“ Taky si kladete tuhle otázku? Nevíte s čím, kde a jak začít s vlastním byznysem?

Jako první, když už máte představu o vlastním byznyse, si musíte vybavit živnostenský oprávnění. Podle Přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „živnostenský zákon“) jsou masérské služby regulovanou činností Masérské, rekondiční a regenerační služby, jejíž provozování a výkon je podmíněn splněním zvláštních podmínek provozování živnosti (prokázání odborní způsobilosti, viď níže) a splněním všeobecných podmínek (plná svéprávnosti a bezúhonnost).

Odborní způsobilost můžete prokázat pokud předložíte doklad potvrzující:

 • odborní způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovanou způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb), nebo
 • odborní způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.), nebo
 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikaci pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).1
 • Odbornou způsobilost můžete také prokázat dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Bezúhonnost prokážete výpisem z evidence Rejstříku trestů.

 

Masážní lehátko Lipt® DS-01

Masážní lehátko Lipt® DS-01

3 499 Kč

O živnostenské oprávnění můžete požádat přímo živnostenský úřad (adresář naleznete zde), nebo některý z obecních živnostenských úřadů, tzv. Centrální registrační místo (CRM). Stejně můžete žádost podat i v Jednotném kontaktním místě (JKM). Pokud se chcete vyhnout administraci a úřadům, můžete využít online možnost založení podnikatelského oprávnění přes společnost, která se zabývá zakládáním živností i společností. Tuto službu poskytuje bez poplatku, platíte jenom zákonem stanovené poplatky. Nalezte ji, když si do webového vyhledávače uvedete „založfirmu“.

Dnes již na většině uvedených míst vybavíte, popři ohlášení živnosti, zpravidla i ostatní ohlášení, třeba ve vztahu k sociální a zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, úřadu práce a například i výpis z evidence Rejstříku trestů obstará živnostenský úřad sám.

Po získaní živnostenského oprávnění se stáváte osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), přičemž činnost můžete dělat jako hlavní nebo vedlejší. Pokud se budete živit masírováním, tedy ono bude vaší hlavní činností, musíte státu odvádět aspoň minimální odvody pro zdravotní a sociální pojištění. Jestli bude pro vás masírovaní len vedlejší činností, odvody budete platit z hlavní činnosti a z vedlejší až ze skutečného zisku, přičemž prví rok nemusíte z vedlejší činnosti platit vůbec.

Založení oprávnění (neboli živnosti) je zatíženo správnými poplatky. V případě vstupu do živnostenského podnikání platíte jednorázový poplatek za ohlášení ve výši 1000,- korun. Pokud již živnost máte a chcete doplnit činnost Masérské, rekondiční a regenerační služby, platíte poplatek ve výši 500,- Kč. Při podání přes kontaktní místo platíte ještě dalších 50,- korun.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad provede zápis a vydá vám výpis do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení.

Pro podrobnější informace na téma založení živnosti vám doporučujeme navštívit stránku Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo stránku průvodce zahajenim podnikatelské činnosti, na kterých naleznete další informace na téma „jak ohlásit živnost“.

Věříme, že jsme vám pomohli zorientovat se v oblasti podnikatelských začátků v oblasti masérských služeb a poskytli cenné informace a linky, které vám usnadní kroky na vaší cestě ke splnění snu o vlastním byznyse.

1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Použité zdroje:

 1. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani
 2. https://www.mpo.cz/dokument155549.html
 3. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
 4. http://www.businessinfo.cz/cs/faze-podnikani/zahajeni-podnikatelske-cinnosti/pruvodce-zalozenim-zivnosti-i-firmy.html
 5. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jednotna-kontaktni-mista-jkm-cr-3092.html
 6. List Ministerstva průmyslu a obchodu, odboru živností.
Inspiroval Vás článek k něčemu novému, ale chybí Vám vybavení?
[blue_block_text]

Komentáře k článku 0

Buďte první, kdo přidá komentář.